BEPOZ s.r.o.

Ochrana zdraví

Povinností každého zaměstnavatele je zajistit zaměstnancům vhodné a bezpečné pracovní podmínky.

Základní povinnosti zaměstnavatele vyplývající z právních předpisů

 • smlouva s lékařem závodní preventivné péče,
 • kategorizace rizik práce (zpracování návrhu),
 • rozhodnutí příslušné KHS (Krajské hygienické stanice) o zařazení prací do kategorií,
 • u rizikových prací vedení povinné evidence,
 • u všech zaměstnanců zajištění provedení lékařské prohlídky,
 • vybavení pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci,
 • další povinnosti podle specifických podmínek práce a pracoviště.

Zajistíme Vám:

Zavedení systému závodní preventivní péče

 • posouzení pracovních podmínek,
 • vyhledání rizikových faktorů,
 • odborná pomoc při hodnocení kategorizace prací.

Na úseku ochrany zdraví zkontrolujeme zda

 • máte uzavřenu smlouvu se zdravotnickým zařízením poskytujícím pracovně lékařskou péči,
 • máte kategorizaci rizik práce (hodnocení zátěže zaměstnanců faktory pracovního prostředí),
 • provádíte zdravotní prohlídky zaměstnanců ve stanovených termínech (vstupní, periodické, výstupní, mimořádné, rizikové), - formuláře a harmonogramy lékařských prohlídek,
 • máte zaveden systém evidence rizikové práce.

Provedeme

 • vyhledávání nebezpečí,
 • stanovení rizika,
 • výběr způsobu hodnocení expozice zaměstnanců jednotlivým faktorům pracovních podmínek,
 • kontroly plnění výše uvedených úkolů.

Navrhneme opatření k ochraně zdraví zaměstnanců

 • podle konkrétní práce,
 • podle konkrétního pracoviště.