BEPOZ s.r.o.

Požární ochrana

O tom, že nebezpečí požáru je jedno z podnikatelských rizik, které by mělo být součástí vyhodnocování rizik při podnikání, se bohužel často přesvědčíme až při požáru.

Zákon o Požární ochraně č. 133/1985 Sb. definuje povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob v oblasti požární ochrany. Rozsah plnění těchto povinností je dán typem provozovaných činností, nebo objektů, ve kterých je podnikatelská činnost vykonávána.

K požární ochraně se vztahuje celá řada právních i technických předpisů, analýza nebezpečí a určení preventivních opatření může být správné, jedná-li se o analýzu a opatření provedené odborně a „na míru“.

Naše společnost nabízí komplexní řešení, které vás zbaví starostí o zajištění požární bezpečnosti

Zajistíme Vám

 • Zpracování dokumentace PO
 • interní předpisy pro řízení a kontrolu PO
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • směrnice k řízení PO
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti
 • dokumentace zdolávání požáru (operativní karty, operativní plány)
 • požární poplachové směrnice
 • požární řády pracovišť se zvýšeným (vysokým) nebezpečím požáru
 • plány havarijních opatření pro případ stavu nouze
 • evakuační plány objektu
 • posouzení požárního nebezpečí pro činnosti s vysokým požárním zatížením
 • řády ohlašoven požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha

Školení

 • školení PO vedoucích zaměstnanců
 • školení PO ostatních zaměstnanců
 • odborná příprava preventistů PO
 • školení osob zabezpečujících PO v mimopracovní dobu
 • školení zaměstnanců externích firem, působících na pracovištích našich klientů

Poradenská činnost

 • externí výkon funkce technika PO, osoby odborně způsobilé v PO, podle vašich představ a v souladu s platnou legislativou
 • provedení auditu ke zjištění skutečného stavu PO a vypracování návrhu opatření

Ostatní služby

 • sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace klienta
 • zpracování jmenovacích dekretů (preventivní požární hlídka, preventista PO apod.)
 • zastupování klienta při jednání a kontrolách orgánů státního požárního dozoru