BEPOZ s.r.o.

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je nedílnou součástí všech pracovních činností - zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele, která vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění. Cílem prevence v oblasti BOZP je omezit, popř. vyloučit rizika, vznikající při každé činnosti.

Naše společnost nabízí komplexní řešení, které Vám pomůže se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich zaměstnanců. Zavedeme Vám systém organizace, řízení a kontrol na úseku BOZP dle konkrétních podmínek na pracovišti:

Zpracování dokumentace BOZP

 • Interní předpisy pro řízení a kontrolu BOZP, např. pro oblasti:
  • Zdolávání mimořádných událostí.
  • Zdravotní způsobilost zaměstnanců.
  • Odborná způsobilost zaměstnanců.
  • Pracovní úrazy.
  • Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje.
  • Práce, pracoviště a pracovní prostředky.
 • Prevence rizik.

Školení

 • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců.
 • Školení BOZP zaměstnanců.
 • Školení pro práce ve výškách.
 • Školení zaměstnanců zařazených do skupiny pro zdolávání mimořádných událostí.

Poradenská činnost

 • zhodnocení rizika jednotlivých pracovních míst, činností a provozů,
 • provedení rozboru současného stavu BOZP ve Vaší společnosti, porovnání s požadavky platných norem, o výsledku Vám podáme písemnou zprávu s uvedením zjištěných nedostatků a navrhnutými opatřeními na jejich odstranění nebo omezení,
 • návrh vybavení zaměstnanců osobními ochrannými prostředky a vybavení pracoviště bezpečnostními značkami,
 • pomoc při šetření pracovních úrazů, nemocí z povolání,
 • účast na kontrolách prováděných orgány státní správy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví (oblastní inspektorát práce, krajská hygienická stanice).

Trvalá spolupráce

 • osobní dohled a metodická pomoc při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k bezpečnosti práce,
 • komplexní zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • nepřetržitá poradenská pomoc (osobně, telefonicky, e-mailem),
 • účast na kontrolách prováděných orgány státní správy (OIP, KHS, HZS),
 • provádění auditů (pravidelných kontrol) ke zjištění stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • neustálé vyhledávání, popis a zhodnocení pracovních rizik,
 • zpracování, vedení a aktualizaci potřebné dokumentace,
 • sledování lhůt, zajišťování revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení,
 • provádění školení (vstupních, periodických, tématických,…), zajištění odborných školení (obsluha vyhrazených technických zařízení, řidič motorového vozíku, řidič služebního vozidla, svářeč,…).

Informace

 • informujeme Vás o všech povinnostech na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci,
 • pravidelně informujeme o změnách v legislativě a nových právních předpisech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.