BEPOZ s.r.o.

Změny právních předpisů 06/2006

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, účinnost od 01. 06. 2006
Ruší předpisy: 502/2000 Sb., 88/2004 Sb

Základní požadavky tohoto předpisu:

Stanovení přípustných limitů hluku na pracovištích:

Pracoviště hluk Decibely
Duševní práce náročná na pozornost a soustředění
Pracoviště určená pro tvůrčí práci
Ustálený, proměnný 50 dB
Duševní práce rutinní povahy včetně velínů Ustálený, proměnný 60 dB
Pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování (hluk nevzniká pracovní činností, ale proniká ze sousedních prostor)
Ostatní pracoviště
Ustálený, proměnný 70 dB
Nesmí překročit 55dB
Impulsní 85 dB
Vysokofrekvenční 75 dB
Ultrazvuk 105 dB
Infrazvuk 116 dB
Nízkofrekvenční 105 dB

Povinnosti zaměstnavatele

 1. snižování rizika hluku u zdroje (umístění výrobních prostředků a zařízení, volba pracovního nářadí, pracovní postupy a metody práce, pravidelné kontroly a údržba, protihlukové zástěny nebo systémy atd.)
 2. informace zaměstnancům, školení
 3. zdravotní prohlídky
 4. poskytování OOPP, důsledná kontrola a zajištění používání OOPP jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB
 5. bezpečnostní přestávky (při nepřetržitém používání OOPP při práci v hluku)

OSNOVA ŠKOLENÍ dle tohoto nařízení vlády:

 1. správné používání výrobních prostředků, zařízení a pracovního nářadí,
 2. zdroje hluku na pracovišti,
 3. druhy a účinky daného hluku a jeho přípustné expoziční limity,
 4. výsledky měření hluku,
 5. opatření přijatá k omezení úrovně míry a doby expozice hluku,
 6. správné používání OOPP,
 7. vhodné pracovní postupy stanovené k minimalizaci expozice hluku,
 8. postupy při zjištění možného poškození sluchu,
 9. účel lékařských preventivních prohlídek.

V Brně dne 19. června 2006